FAQ - Nul-Objectief van Resten van Pesticiden*

Uw vragen over...


PESTICIDEN

Wat zijn residuen van pesticiden?

Dat zijn stoffen die voorkomen in of op planten of plantaardige producten, of elders in het milieu. Het zijn reststoffen die achterblijven na het gebruik van pesticiden, of die voortkomen uit het natuurlijke afbraakproces of uit de reactie van een bestrijdingsmiddel.

Waarom wordt er gebruikgemaakt van pesticiden?

De boeren maken zo weinig mogelijk gebruik van pesticiden. Doen ze dat toch, dan is dat met een duidelijk doel: gewasbescherming. Tarwe kan namelijk getroffen worden door ziekten (we kennen er 17) of beschadigd raken door insecten (13 soorten). Om de kwaliteit van de gewassen te waarborgen, moeten we de planten beschermen tegen deze aanvallen.

De periode waarin de tarwe wordt opgeslagen vereist bijzondere aandacht, want insectenplagen kunnen erg schadelijk zijn voor tarwe in opslag. Daarom kiezen we steeds vaker voor alternatieve technieken, zoals warmtebehandeling in de fabriek.

Wat wordt er bedoeld met MWR?

Met maximumwaarden voor residuen (MWR) bedoelen we de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen die wettelijk mogen voorkomen in elke soort fruit, groente of graan. Deze waarden zijn bij wet vastgelegd en moeten ver onder de toxicologische drempel blijven. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid residu die een persoon waarschijnlijk via zijn dagelijkse voeding zal binnenkrijgen, in geen geval giftig mag zijn op de korte en de lange termijn (dat geldt voor alle bevolkingsgroepen, zelfs de meest kwetsbare).

Welke voorzorgen kunnen we nemen om de aanwezigheid van pesticidenresiduen te beperken?

De meeste bestrijdingsmiddelen die aanwezig kunnen zijn in tarwe, vinden hun oorsprong in de behandelingen die worden uitgevoerd op het moment van opslag. Dankzij de ontwikkeling van alternatieve technieken kan het gebruik van pesticiden worden beperkt (de pasta zal dan minder residuen bevatten). We kiezen bijvoorbeeld voor alternatieve vormen van opslag (ventilatie, koeling ...) en we zorgen voor een nauwgezette controle en observatie van de opgeslagen gewassen. Op die manier kunnen we de behandeling met bestrijdingsmiddelen beperken tot het absolute minimum.

Er bestaan ook een aantal agronomische benaderingen en landbouwpraktijken die al op de akker kunnen worden toegepast, zoals het gebruik van resistente zaden, een gunstige bodem, biologische bestrijdingsmiddelen of een korte opslag. In sommige landbouwsectoren wordt maar beperkt gebruikgemaakt van pesticiden. In de biologische landbouw is de toepassing van synthetische bestrijdingsmiddelen helemaal verboden, en in de rationele landbouw is die erg beperkt.

HET NUL-OBJECTIEF VAN RESTEN VAN PRESTICIDEN*

Gaat het om rauwe of gekookte pasta?

Dank zij het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* garanderen wij dat de Panzani deegwaren minder dan 0,000001 g kwantificeerbare resten van pesticiden inhouden per rantsoen deegwaren (100 g rauwe deegwaren). Het niveau na kooktijd is nog dichter bij het absolute nulpunt.

Gebruiken jullie ggo-tarwe om het gebruik van pesticiden te beperken?

Nee, we zijn sterk gekant tegen de teelt van genetisch gemodificeerde tarwe. Bovendien is er geen enkele ggo-tarwesoort goedgekeurd voor de teelt in Frankrijk en Europa.

Zijn de pastasoorten van het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* duurder dan voorheen?

Het verschil in prijs bedraagt enkele centiemen per pak. Inderdaad, het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* heeft de creatie vereist van een uniek bevoorradingskanaal waar Panzani aanvaardt zijn tarweproducten duurder te betalen om geen resten van pesticiden te hebben in zijn deegwaren, hetgeen een impact heeft op onze productiekosten en onze verkoopprijzen.

Maar het blijft onze ambitie om aan onze Belgische verbruikers de beste prijs-kwaliteit verhouding te bieden en hen te laten genieten van een enige innovatie die helemaal in het bereik blijft, hierbij vermeldend dat de verdeler de enige meester blijft voor de bepaling van de wederverkoopprijs aan de verbruikers in de winkels.

Smaken de pastasoorten van het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* anders dan voorheen? Zijn ze even voedzaam?

Inderdaad. De PANZANI deegwaren die genieten van het Nul-objectief van resten van pesticiden* blijven steeds even lekker, hebben steeds een perfecte reactie bij het koken en hebben nagenoeg dezelfde voedingskarakteristieken als voorheen. Zij zullen in de smaak vallen van alle liefhebbers van deegwaren, groot en klein.

Waar worden de pastasoorten van het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* geproduceerd?

Onze deegwaren die aangeboden worden in België worden gefabriceerd in het zuiden van Frankrijk in de Provence. Panzani beschikt over andere fabrieken in Europa, en onder meer in Italië, die in staat zouden zijn om deze deegwaren te produceren.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de pasta's van het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* geen pesticiden bevatten?

De tarweproducten en griesmeel die wij uitkiezen en zeer nauwkeurig controleren voor ons Nul-Objectief van Resten van Pesticiden*, komen van leveranciers die andere agronomische benaderingen en cultuurpraktijken hebben ingevoerd, die hen toelaten ons grondstoffen te leveren zonder resten van pesticiden. Het is dit laatste criterium dat wij systematisch controleren bij de receptie en gedurende alle stappen van de fabricatie van onze deegwaren.

Wat bedoelen jullie met systematische screening?

Wij analyseren - via gespecializeerde laboratoriumanalyses - alle loten tarwe en griesmeel die bestemd zijn voor het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden*. Deze loten worden slechts gebruikt voor de fabricatie van onze deegwaren mits de enige voorwaarde dat ze stipt ons lastenboek eerbiedigen en geen resten van pesticiden bevatten (<0,00001g/kg, limiet van kwantificering).  Dit is de waarborg van het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* van PANZANI.  Ons lastenboek wordt gecontroleerd door ©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, een onafhankelijk organisme met internationale faam.

Wat gebeurt er met partijen tarwe en tarwegries die niet aan jullie eisen voldoen?

De niet-conforme tarweproducten (met de regelementering) worden systematisch verworpen. De tarweproducten die conform zijn met de reglementering maar niet met ons strengste lastenboek  (gecontroleerd door ©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited) kunnen gebruikt worden voor andere producties (gebruikt in de conventionele productie). Deze sortering maakt deel uit van onze verbintenis.

Betekent dit dat jullie pasta eerder te veel residuen van bestrijdingsmiddelen bevatte?

Nee, integendeel. Onze deegwaren zijn steeds conform geweest met de reglementering door het bevatten van sporen onder de MLR (Maximale Limiet van Resten). Niettemin zijn wij een stap verder willen gaan op dit zo belangrijke gebied van de pesticiden en daarom stellen wij het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* voor dat de afwezigheid ervan garandeert (< 0,00001 g/kg, limiet van kwantificering). Wij hebben ons eisenniveau nog hoger gesteld om te beantwoorden aan de verwachtingen/bezorgdheid van de verbruikers.

Wat is het verschil tussen jullie Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* en een biologisch product?

Dit zijn twee afzonderlijke benaderingen.  Het Nul-Objectief van Resten van kwantificeerbare Pesticiden* van PANZANI waarborgt een resultaat daar waar de biologische landbouw zich steunt op een verplichting van middelen. Ons programma gaat de afwezigheid na van resten van kwantificeerbare pesticiden in onze producten (<0,00001 g/kg, limiet van kwantificering); door middel van controles die gevalideerd worden door een onafhankelijk organisme (©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited). Dit is een première in de wereld van de deegwaren, resultaat van 3 jaar studies en ontwikkeling van de PANZANI-ploegen.

De biologische landbouw maakt geen gebruik van pesticiden. Ook biologische producten zijn dus vrij van residuen?

De biologische landbouw (BIO) sluit het gebruik uit van scheikundige producten en synthese-pesticiden, maar laat het gebruik toe - als uiterste limiet - van beschermingsproducten voor culturen (natuurlijke pesticiden / biologische strijd (bio-controle) bij het eerbiedigen van hun MLR. Ons Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* waarborgt anderzijds een zo laag als mogelijke drempel van resten (<0,00001g/kg, limiet van kwantificering) en altijd lager dan de reglementaire MLR.

Is jullie Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* beter dan een biologisch product?

Dit zijn twee verschillende benaderingen die zich inschrijven in de evolutie van de landbouwpraktijken en die beantwoorden aan de verwachtingen van de verbruikers. Met het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden*, verschaft PANZANI zich de middelen om te waarborgen en te controleren dat de resten van pesticiden in al zijn deegwaren nabij het nulpunt staan (<0,00001g(kg, limiet van kwantificering). Dit is een innovatie zonder voorgaande, die toelaat een groter aantal verbruikers te bereiken, want de BIO blijft duurder. Daarom is de BIO een nog verder doorgedreven milieubenadering. Deze heeft tot doel op globale wijze de productie te beheren door het bevoordelen van de eerbied voor natuurlijke evenwichten.

DE CONTROLES EN DE ANALYSES

Wat voor controles voeren jullie uit?

Voor het Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* van PANZANI in België, voeren wij een systematische sortering uit van de tarwe- en griesmeel loten om alleen die te behouden die geen resten bevatten van kwantificeerbare pesticiden (<0,00001g/kg, limiet van kwantificering).

En om nog verder te gaan, wordt het uiterst strenge systeem van traceerbaarheid en controleerplan (met in totaal meer dan 30 controlepunten) dat wij hebben ingevoerd vanaf de ontvangst van de tarweproducten tot de productie van onze deegwaren, gecontroleerd door ©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, een onafhankelijk controle-organisme met internationale faam.

Op hoeveel substanties wordt getest?

Aan de hand van een risicoanalyse hebben we een lijst van 5 substanties opgesteld. Gedurende het hele productieproces controleren we systematisch op de aanwezigheid van deze stoffen; vanaf de selectie van de tarwe en de verschillende griespartijen tot de pasta zelf. Maar onze pesticidencontroles gaan veel verder dan deze 5 stoffen. Gemiddeld testen we op de aanwezigheid van 300-400 stoffen, afhankelijk van het laboratorium.

Hoe beslissen jullie op welke substanties wordt getest?

De lijst werd opgesteld op basis van een risicoanalyse. We hielden ook rekening met een aantal factoren, zoals de analyses die we al jarenlang uitvoeren in de hele tarwesector, de waarnemingen van verschillende laboratoria die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar pesticiden, en de resultaten van de officiële Europese analyseplannen.

Wat voor soort analyse gebruiken jullie, en op hoeveel stoffen testen jullie?

We gebruiken de officiële analysemethodes en we testen op meer dan 300 substanties. We testen systematisch op 5 specifieke substanties omdat die vaker worden aangetroffen (residuen van stoffen1 die vaak worden gebruikt bij de teelt, de opslag en de verwerking na de oogst van granen). We voeren wettelijke controles uit op de partijen tarwe en tarwegries, die alleen worden verwerkt als ze aan de eisen voldoen.

1 Minder dan 0,000001g resten van pesticiden kwantificeerbaar per 100g pasta. 1 We testen op minstens 5 pesticidenstoffen door middel van HPLC- en GPC-methoden. We testen met name op pesticiden die worden gebruikt om het opgeslagen graan te beschermen, en die vaak worden aangetroffen in producten afkomstig uit de conventionele landbouw: pirimiphos-methyl, chloorpyrifos-methyl, deltamethrin en cypermethrin.

Wat doet ©LLOYD’S REGISTER QUALITY ?

©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited controleert de PANZANI-benadering volgens het duidelijk bepaalde lastenboek. De controle en de benadering beginnen bij de receptie van de tarweproducten in de bloemmolens en loopt door tot aan de productie van de deegwaren.

Welke controles voeren ze uit?

Meer dan 30 controlepunten vormen het lastenboek van het Nulpunt-Objectief van Resten van Pesticiden*, gecontroleerd door ©Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Het eerbiedigen van onze eisen wordt tevens nagegaan door de kwaliteitsingenieurs van Panzani die audits verrichten vanaf de receptie van de tarweproducten tot aan de uiteindelijke transformatie van de deegwaren.

ANDERE PASTA'S

Bevatten de andere pastamerken op de markt te veel bestrijdingsmiddelen?

Nee. Wat wij bevestigen, is dat vandaag de dag, PANZANI het eerte nationale merk is van deegwaren dat zichzelf de middelen heeft toegemeten om het Nulpunt-Objectief van Resten van Pesticiden* te waarborgen - controles en analyses die worden gevalideerd door een onafhankelijk organisme ter ondersteuning -  voor het instellen van een zo laag mogelijke drempel van resten van pesticiden (<0,00001 g/kg, limiet van kwantificering) en meer eisend dan de reglementering.

Hoeveel pasta mag ik eten voor ik mijn gezondheid in gevaar breng?

Pasta eten is op zich niet gevaarlijk. Ook de mogelijke aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen maakt pasta niet tot een gevaarlijk product. De aanwezigheid in een levensmiddel van een pesticide dat aan de wettelijke eisen beantwoordt, mag geen risico inhouden voor de consument.

Neem bijvoorbeeld pirimiphos, een insecticide gebruikt voor de behandeling van tarwekorrels. Bij normaal gebruik van dit pesticide zou een volwassene elke dag van zijn leven 4,8 kg pasta moeten eten om de aanvaardbare grenswaarde te bereiken. Dat zijn 48 maaltijden!

En voor kinderen?

Kinderen lopen niet meer risico dan volwassenen. De aanwezigheid in een levensmiddel van een pesticide dat aan de wettelijke eisen beantwoordt, mag geen risico inhouden voor de consument. Dat geldt voor alle bevolkingscategorieën, ook voor kinderen, zwangere vrouwen, ouderen …

Neem bijvoorbeeld pirimiphos, een insecticide gebruikt voor de behandeling van tarwekorrels. Bij normaal gebruik van dit pesticide zou een kind elke dag van zijn leven 2,5 kg pasta moeten eten om de aanvaardbare grenswaarde te bereiken. Dat zijn 25 maaltijden per dag!

Welke voorzorgsmaatregelen nemen jullie?

Onze preventieve maatregelen zijn opgenomen in de gids voor goede hygiënische praktijken bij de verwerking van griesmeel van harde tarwe (gevalideerd door de autoriteiten in januari 2000).

Daarin staan de verschillende maatregelen om de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in tarwe onder controle te houden en te beperken. Enkele voorbeelden: bewustmaking van de boeren, toezichtplannen, registratie van de toegepaste behandelingen tijdens de opslag en uitvoering van audits, zowel intern als bij onze partners (graanopslagbedrijven).

Kunnen de sauzen van Panzani residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten?

De sauzen kunnen als sporehoeveelheden resten bevatten van pesticiden ver onder de reglementaire LMR. Het huidige Nul-Objectief van Resten van Pesticiden* betreft de tarwekanalen en niet die van de tomaten. Wij hebben de voorkeur gegeven aan onze inspanningen op de deegwaren, die dagelijks meer gebruikt worden.

MEMO

MWR: maximumwaarde voor residuen van pesticiden

Dit is het maximale gehalte aan residuen van bestrijdingsmiddelen die een stof mag bevatten. De maximumwaarde hangt af van het bestrijdingsmiddel en van het voedingsmiddel. De drempelwaarde wordt gedefinieerd met betrekking tot andere voedingsmiddelen waarin deze stof aanwezig is en die een consument 'inneemt' op basis van het gemiddelde dieet (volgens de Franse consumentenstatistieken, die elke vijf jaar worden bijgewerkt).

ADI: aanvaardbare dagelijkse inname

De som van alle MWR < ADI

Dit is de dagelijkse dosis van pesticiden in een bepaalde stof die de consument niet mag overschrijden. De ADI definieert het niveau van toxiciteit van de stof en wordt alleen berekend over de inname van die bepaalde stof. De MWR voor die stof wordt vervolgens gedefinieerd op basis van ieder levensmiddel, afhankelijk van de inschatting van de totale hoeveelheid pesticiden die de consument zal binnenkrijgen op basis van het gemiddelde dieet.

Detectiegrens

De waarde die toelaat om de aanwezigheid van een bepaalde stof vast te stellen, maar niet om de stof te identificeren of er een bepaalde waarde aan toe te kennen.

Kwantificeerbaarheidsgrens

De waarde die toelaat om nauwkeurig het niveau van een bepaalde stof te bepalen. Dit niveau evolueert met de technologische ontwikkelingen van de analytische laboratoria, maar ligt momenteel in de Europese wetgeving over pesticiden op 10 mg/kg (= drempelwaarde van het Nul-objectief van resten van pesticiden).

Om precies te zijn: een product dat geen pesticiden mag bevatten, is in overeenstemming met de wetgeving als het maximaal 10 mg/kg bevat.

DEZE PAGINA DELEN

* Verplichte velden