Wettelijke vermeldingen

De website die je momenteel bezoekt, is eigendom van: PANZANI S.A.S. met een kapitaal van € 3.585.180, 4, rue Boileau - 69006 LYON (Frankrijk), ingeschreven in het RCS van LYON onder het nummer 961 503 422. De toegang tot deze website impliceert automatisch dat je zonder enige beperking akkoord gaat met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden en raden de bezoekers aan om deze regelmatig te raadplegen.

1. Intellectuele Eigendom

Overeenkomstig het intellectuele-eigendomsrecht is het strikt verboden om een deel of het geheel van de website van Panzani te kopiëren of weer te geven. Alle op deze website meegedeelde gegevens in de ruimste zin van het woord en met name de teksten, opmerkingen, foto's, illustraties, afbeeldingen en het publiciteitsmateriaal die op deze website worden gereproduceerd, zijn het exclusieve eigendom van PANZANI of worden gereproduceerd met uitdrukkelijke toestemming van de respectieve eigenaar. Ook de merken en logo's zijn exclusieve eigendom van PANZANI. Ze zijn gedeponeerd en worden regelmatig vernieuwd. Al deze elementen vallen wereldwijd onder de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht. Elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, met name in de vorm van niet vooraf door PANZANI gemachtigde reproductie, wijziging, verhuur, uitzending, verspreiding of uitlening is verboden en zou aanleiding kunnen geven tot vervalsing.

2. Cookies

Onze website is ontworpen met oog voor de behoeften van onze bezoekers. Daarom maken we gebruik van cookies. Cookies hebben tot doel de bewegingen van de gebruiker op de site of de pagina's die hij het meest bezoekt, te registreren teneinde bezoekstatistieken op te maken (aantal bezoeken, soort browser, ...). Cookies dienen om onze website te optimaliseren op het vlak van surfgedrag, maar deze informatie wordt in geen geval overgemaakt aan derden. Cookies omvatten geen persoonlijke informatie van de gebruiker en maken geen identificatie mogelijk. Door bepaalde parameters te selecteren, is het mogelijk de cookies te verwijderen of je browser te verzoeken je van hun aanwezigheid in kennis te stellen.

3. Aansprakelijkheid

PANZANI wijst elke aansprakelijkheid af in geval van problemen met de bereikbaarheid van de site of verbindingsproblemen. De onderneming PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of een virus dat je computer of computermateriaal kan aantasten, ten gevolge van gebruik van of toegang tot de site of downloaden van informatie op de site. PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse - al dan niet commerciële - schade, voortvloeiend uit het gebruik van de website. PANZANI verstrekt de informatie op de website uitsluitend voor informatieve doeleinden. PANZANI spant zich in om de waarheidsgetrouwheid van informatie na te gaan en de site up-to-date te houden. Er bestaat evenwel geen garantie met betrekking tot de juistheid, de nauwkeurigheid, de actuele toestand en de volledigheid van de op de site ter beschikking gestelde inlichtingen, noch aangaande hun geschiktheid voor specifieke doeleinden. Bovendien behoudt PANZANI zich het recht voor de inhoud van de site te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen. PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Evenzo behoudt PANZANI zich het recht voor de functies van de site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten en dit op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. De site van PANZANI kan links naar andere websites vermelden. De onderneming PANZANI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de praktijken die ze er inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer op nahouden.

4. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. De onderneming PANZANI behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen personen die handelen op een wijze die beschouwd kan worden als zijnde illegaal, onrechtmatig of in strijd met deze bepalingen.

DEZE PAGINA DELEN

* Verplichte velden